privacyverklaring en beleid

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GRYP BVBA of rechthoudende derden.

 2. Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  GRYP BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GRYP BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  GRYP BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

  De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GRYP BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (niet) beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  GRYP BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  GRYP BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 3. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel onze arrondissementsrechtbank bevoegd.

 4. Privacyverklaring

  GRYP BVBA met maatschappelijke zetel: Kon. Leopold III laan 46 te 9930 Zomergem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  GRYP BVBA respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan GRYP BVBA kunt toevertrouwen.

 5. Persoonsgegevens die wij verwerken

  GRYP BVBA verwerkt de door u meegedeelde persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) voor volgende doeleinden:

  • - U te contacteren via de door u ingevulde contactgegevens

  • - U van antwoord te dienen op uw vraag of opmerking aangevraagd via het contactformulier

  • - Klantenbeheer, zoals prijsaanvragen, orderverwerking en facturatie.

 6. Delen van gegevens met derden

  GRYP BVBA deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 7. Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard

  GRYP BVBA bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 8. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Het recht om verwijderd te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten is voldaan.

  Wil je gebruik maken van dit verwijderingsrecht of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info(at)grypramen(punt)be

 9. Beveiliging persoonsgegevens

  GRYP BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaar maken en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Indien er sprake zou zijn van een datalek, volgt GRYP BVBA de wettelijk procedure in overeenstemming met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. (Drukperstraat 35, 1000 Brussel – commission(at)privacycommission(punt)be)

 10. Contactgegevens:

  GRYP BVBA
  Kon. Leopold III laan 46
  9930 Zomergem

  BE 0438.084.563

  Tel.: 09/372.78.40
  E-mail: info(at)grypramen(punt)be