Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Art

  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegd worden, worden de volgende verkoopsvoorwaarde door beide partijen aanvaard. In elk geval worden verkoopsvoorwaarden gedrukt op het briefpapier en andere documenten van onze klanten niet aanvaard.

 2. Art

  Prijzen en voorwaarden in onze offertes worden gegeven zonder enige verbintenis en zijn geldig gedurende 1 maand.

  Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW zullen alle meerwerken aangerekend worden, ook als eenheidsprijzen in de offerte gegeven worden, vanaf 10 cm hoogte en/of 10 cm breedte gebeurd een verrekening in meer of in min.

 3. Art

  De uitvoeringstermijnen van de werken en de leveringstermijnen gelden enkel ten titel van inlichting en zijn niet bindend voor BVBA GRYP. Niettemin zullen deze opgegeven termijnen zo stipt als het kan nageleefd worden, doch vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen, noch het verbreken van het contract. In geval van overmacht zoals: stakingen, oorlog, verbod van in- en uitvoer, machinedefecten, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden en hun directe gevolgen en alle mogelijke oorzaken welke een stilstand en/of vertraging van de werken en /of leveringen met zich meebrengt, kan GRYP BVBA de uitvoeringstermijn van de werken of de leveringstermijn verlengen, zonder recht op schadevergoeding van welke aard ook vanwege de klant.

 4. Art

  Onze goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. De geleverde goederen worden verondersteld bij ontvangst door de koper te zijn onderzocht en goedgekeurd. Na inwerking is elke klacht omtrent het geleverde laattijdig. Indien er tijdige opmerkingen gemaakt worden geeft de BVBA GRYP het recht tot vervanging of herstel over te gaan.

 5. Art

  Eigendomsvoorbehoud. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van BVBA GRYP zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

 6. Art

  Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken.

 7. Art

  Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen de eerste 5 dagen na levering en in elk geval voor de inwerking. Na verloop van deze termijn en na inwerking wordt de levering als definitief aanvaard aanzien. Eventuele opmerkingen op de plaatsing dienen gemaakt per aangetekende brief binnen de 5 dagen na plaatsing. Elke opmerking buiten deze termijn gemaakt wordt als laattijdig aanzien. De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties ook omtrent de kleuren zonder dat er enige minwaarde kan aangerekend worden.

 8. Art

  De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art.1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: • Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen. • De schade veroorzaakt door overmacht • Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde • Vorst- of vochtschade

 9. Art

  Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

 10. Art

  Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum in de zetel van onze firma. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 7,5 % per jaar op de hoofdsom- of het saldo ervan. Hoofdsom- of saldo zullen in geval van niet betalen binnen de 30 dagen na de vervaldag van rechtswege en eveneens zonder ingebrekestelling nogmaals kunnen vermeerderd worden met 10 % met een minimum van 125 Euro. Bij gebreke aan contante betaling van een factuur door de koper hebben wij het recht alle nog niet uitgevoerde leveringen en werken onmiddellijk op te schorten en volgens keus van de BVBA GRYP, zelfs de nog lopende overeenkomsten eenzijdig te verbreken, dit na een aangetekend schrijven en na verkoop van 8 dagen na dit schrijven.

  Wanneer objectieve elementen zoals geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallige RSZ, belastingen enz, wco aanvraag of andere heeft BVBA GRYP het recht de werken en leveringen te staken tot een voorschot betaald word gelijk aan het totaal overeengekomen bedrag.

 11. Art

  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd nl. het Vredegerecht te Zomergem en de rechtbanken van koophandel en 1e aanleg te Gent. Het staat de BVBA Gryp evenwel vrij te dagvaarden op elke andere plaats door de wet toegelaten.